Ekmek kesme sesi

Ekmek kesme sesi

642, 21.05.2016

Yumurta pişirme sesi

Yumurta pişirme sesi

696, 21.05.2016

Damlayan su sesi

Damlayan su sesi

821, 19.05.2016

Hızlı yemek yeme sesi

Hızlı yemek yeme sesi

1286, 01.06.2015

Buz kırma sesi

Buz kırma sesi

973, 23.05.2015