Ekmek kesme sesi

Ekmek kesme sesi

712, 21.05.2016

Yumurta pişirme sesi

Yumurta pişirme sesi

752, 21.05.2016

Damlayan su sesi

Damlayan su sesi

899, 19.05.2016

Hızlı yemek yeme sesi

Hızlı yemek yeme sesi

1386, 01.06.2015

Buz kırma sesi

Buz kırma sesi

1041, 23.05.2015